OGŁOSZENIE O PROWADZENIU WSTEPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

OGŁOSZENIE O PROWADZENIU WSTEPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

ZAMAWIAJĄCY:

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o.

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:

ul. Niemierzyńska 17a

71-441 Szczecin

NIP: 851-280-41-83

REGON: M812544042

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Kamila Marcinkiewicz, - specjalista ds. rozwoju i promocji Miasta,

Tel: 91 333 97 71, e-mail: k.marcinkiewicz@arms-szczecin.eu

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: "Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia na zaprojektowanie
i wykonanie serwisu internetowego przeznaczonego do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin"

I.     PODSTAWA PRAWNA

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzony jest na  podstawie art. 40 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

II.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA KONSULTACJI

 1. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego przeznaczonego do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.
 2. Celem  konsultacji jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie zaprojektowanie i wykonanie serwisu internetowego przeznaczonego do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.
 3. W toku konsultacji Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia.

III.  ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

 1. Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, składają zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych (Załącznik nr 1).
 2. Zgłoszenia można składać:

a)  osobiście, w siedzibie Zamawiającego;

b)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.marcinkiewicz@arms-szczecin.eu;

    3. Termin składania zgłoszeń: 19.07.2019 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

    4.  Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

IV.  ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

 1. Konsultacje rynkowe są  prowadzone  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  na  równi traktujący  potencjalne  podmioty  w  nim  uczestniczące.
 2. Konsultacje będą prowadzone w celu określenia technicznego opisu przedmiotu zamówieni w sposób uwzględniający nowoczesnej i innowacyjne rozwiązania istniejące na rynku.
 3. Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
 4. Zamawiający zaprosi do udziału w konsultacjach poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu zaproszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynnowych.  
 5. Konsultacje prowadzone będą w języku polskim i będą miały charakter grupowy.

V.   DODATKOWE INFORMACJE

 1. Za  udział  we wstępnych konsultacjach rynkowych, osoby  w  nich  uczestniczące  nie  otrzymują  wynagrodzenia a wszelkie  koszty  udziału ponoszą  wyłącznie  zainteresowane podmioty
 2. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w  rozumieniu przepisu art.  66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów  Ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego.