Szczecin na mapie nowoczesnych usług biznesowych

Szczecin na mapie nowoczesnych usług biznesowych

Szczecin należy do grona dziesięciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Miasto ma duży potencjał inwestycyjny, o czym świadczyć może wzrost zatrudnienia w sektorze w ciągu ostatnich trzech lat, który wyniósł 47%. Obecnie działające tu 43 centra usług, zatrudniają̨ 5 600 osób, ale prognozy wskazują, że w 2025 roku może to być już 10 000 pracowników. 

Miasto jest dynamicznym ośrodkiem, konkurencyjnym w zakresie obsługi szerokiego spektrum procesów biznesowych i rozwoju nowych technologii. – Szczecin buduje swoją pozycję na polskiej mapie nowoczesnych usług, które stają się̨ jednym z wyróżniających elementów jego krajobrazu gospodarczego. Rozwijający się w mieście sektor tworzą obecnie 43 centra usług zatrudniające 5600 osób. Wzrost zatrudnienia w tych jednostkach od początku 2016 r. wyniósł 47%. Oznacza to, że w okresie ostatnich 3 lat, w mieście powstało blisko 2 tys. nowych miejsc pracy w branży. Wzrost ten utrzyma się w kolejnych latach. Prognozujemy, że w 2025 roku liczba zatrudnionych w centrach usług biznesowych w Szczecinie sięgnie 10 000 pracowników – komentuje Janusz Górecki, szef zespołu badawczego ABSL.

Specjalizacje Szczecina

W Szczecinie funkcjonują centra usług z 11 państw. Poza polskimi podmiotami, największa część firm pochodzi z krajów nordyckich i Niemiec. Warto podkreślić, że Szczecin charakteryzuje się̨ najwyższym w Polsce udziałem firm z krajów nordyckich w strukturze zatrudnienia centrów usług. Podmioty z Danii, Szwecji, Norwegii czy Finlandii zatrudniają blisko 1/3 pracowników sektora w mieście (32%).

Największym pracodawcą z sektora są centra IT zatrudniające w Szczecinie 2,5 tys. osób, co oznacza 45% udział w strukturze zatrudnienia sektora w mieście (aż̇ o 12 pp. więcej niż̇ w skali całego kraju). Wartą podkreślenia specjalizacją szczecińskich centrów IT są usługi dla branży automotive – Szczecin pod względem liczby firm, które opracowują oprogramowanie dla tej branży jest znaczącym ośrodkiem w Polsce i Europie. Szczecińskie centra usług biznesowych rozwijają̨ się̨ nie tylko w zakresie poziomu zatrudnienia, ale też pod kątem zakresu i poziomu zaawansowania obsługiwanych procesów. Odchodzi się̨ od prostych procesów transakcyjnych na rzecz tych bardziej kompleksowych.

Dlaczego Szczecin? Talenty i czyste powietrze 

Szybki rozwój usług biznesowych w mieście otwiera przed absolwentami uczelni wyższych nowe możliwości zawodowe, a specjalistów składnia do pozostania i rozwijania swojej kariery właśnie w stolicy województwa zachodniopomorskiego. Do Szczecina chętnie napływają̨ studenci z zagranicy, w tym głownie z Niemiec i Norwegii. Studiuje tu ponad 1 400 cudzoziemców. To ważna informacja dla przedsiębiorców poszukujących osób biegle posługujących się̨ w mowie i piśmie więcej niż̇ dwoma językami. W całym województwie zachodniopomorskim studiuje blisko 40 tys. osób o różnorodnych kompetencjach niezbędnych do pracy w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Szczecin to miasto, które wciąż̇ się̨ rozwija i rozszerza ofertę̨ edukacyjną wpływającą pozytywnie na poziom konkurencyjności miasta jako ośrodka nowoczesnych usług dla biznesu. Należy zaznaczyć, że szczeciński rynek pracy charakteryzują̨ niższe koszty operacyjne w porównaniu do większych ośrodków miejskich, w których rozwijają̨ się̨ centra usług w Polsce.

Sukcesywnie poprawia się jakość życia jego mieszkańców. Wyniki rankingów porównujących miasta w rożnych kategoriach i dane statystyczne potwierdzają, że w naszym mieście żyje się dobrze. Od dłuższego czasu obserwujemy wyraźny spadek poziomu bezrobocia, a to co nas wyróżnia na tle innych samorządów to racjonalnie prowadzona polityka finansowa i wysoki poziom bezpieczeństwa. Jesteśmy jednym z niewielu dużych polskich miast o bardzo dobrej jakości powietrza. Sprzyjają̨ temu tereny zielone czy rozbudowany system ścieżek rowerowych. Dobrze funkcjonująca oferta transportu publicznego, z nowoczesnymi autobusami i tramwajami pozwala naszym mieszkańcom wygodnie dojechać do pracy, bez korków – mówi Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin.

Według danych GUS 18,5% powierzchni miasta zajmują̨ tereny zielone – lasy, parki, zieleńce i zieleń́ osiedlowa. Z kolei według danych zebranych przez Polski Alarm Smogowy, Szczecin należy do grupy 10 dużych polskich miast o najlepszej jakości powietrza. W ciągu ostatnich 6 lat sieć dróg rowerowych w mieście rozbudowano o 50%, uruchomiono także system rowerów miejskich, w ramach którego mieszkańcy miasta mogą̨ korzystać́ z 742 rowerów i 87 stacji.

Na wysoką jakość́ życia w mieście wpływa także bogata oferta kulturalna. Szczecin ma również̇ dobrze rozwiniętą sieć hoteli i centrów konferencyjnych, co jest istotnym elementem dla inwestujących w mieście firm. Mieszkańcy Szczecina najbardziej doceniają̨ miasto w kategoriach: samorząd, środowisko i bezpieczeństwo. Działalność́ szczecińskiego samorządu zaliczana jest do grupy najlepiej ocenianych w Polsce. W Szczecinie znajduje się̨ wiele unikatowych w skali międzynarodowej obiektów, które zachęcają̨ turystów do wizyty w mieście, a także są̨ miejscem organizacji imprez kulturalnych.

Szczecin otwarty na nowe inwestycje 

Szczecin wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom, oferując im wszechstronne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Odpowiadają̨ za to Wydział Zarządzania Projektami w Urzędzie Miasta Szczecin oraz Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej. Obsługa inwestorów na najwyższym poziomie w połączeniu z atrakcyjnym położeniem miasta i szerokim dostępem do kadry o wysokich kwalifikacjach sprawiają̨, że Szczecin jest bardzo interesującym miejscem dla działalności skupionych wokół nowoczesnych usług biznesowych.

Rynek biurowy w Szczecinie jest najmniejszy wśród głównych aglomeracji w Polsce, jednak odznacza się̨ znaczącym potencjałem rozwoju. Potwierdzeniem zapotrzebowania na nowoczesne biura w mieście jest najniższy poziom pustostanów w istniejących projektach w Polsce, jak również̇ wysoki stopień́ wynajęcia obecnie realizowanych projektów. Co więcej, stawki czynszu w Szczecinie pozostają̨ niezwykle atrakcyjne w porównaniu do największych lokalizacji biznesowych w kraju.

O ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Services Leaders - ABSL) to największa w Polsce organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług dla biznesu: centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research & Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora.

Misją ABSL jest rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a także stała praca - wspólnie z agendami rządowymi, samorządowymi czy uczelniami wyższymi - na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dbanie o wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Najważniejsze sektory reprezentowane przez firmy zrzeszone w ABSL (wg struktury zatrudnienia) to usługi komercyjne i profesjonalne, usługi finansowe (bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne), technologie informatyczne (IT) oraz towary i usługi konsumpcyjne.

Materiały do pobrania
absl_raport_szczecin_2018_pl.pdf