Zapytanie ofertowe nr ZO/13/2017/RPOWZ - roztrzygnięto!

Zapytanie ofertowe nr ZO/13/2017/RPOWZ - roztrzygnięto!

W związku z realizacją Projektu nr RPZP.01.15.00-32-0009/16 dotyczącego „Organizacji wydarzenia kooperacyjnego pn. „Which Way With IT?” jako inicjatywy wspierającej rozwój sektora technologii informatycznych w regionie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, osi priorytetowej 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działania 1.15 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. wyłoniła Wykonawcę usługi na wynajem powierzchni konferencyjnej oraz usługi cateringowej w celu organizacji wydarzenia, tj. Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Cyfrowej 6, 71-441 Szczecin.

Dziękujemy oferentom za udział w postępowaniu.