Zapytanie ofertowe nr ZO/14/2017/RPOWZ - roztrzygnięto!

Zapytanie ofertowe nr ZO/14/2017/RPOWZ - roztrzygnięto!

W związku z realizacją Projektu nr RPZP.01.15.00-32-0009/16 dotyczącego „Organizacji wydarzenia kooperacyjnego pn. „Which Way With IT?” jako inicjatywy wspierającej rozwój sektora technologii informatycznych w regionie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, osi priorytetowej 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działania 1.15 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. wyłoniła Wykonawcę usługi na przygotowanie i produkcję spotu reklamowego, będącego elementem kampanii reklamowej, promującej wydarzenie, tj. Firma ROYAL PICTURES Hubert Bartz, z siedzibą przy ul. Mikołajczyka 15/11, 71-075 Szczecin.

Dziękujemy oferentom za udział w postępowaniu.