ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/16/2017/RPOWZ - ROZSTRZYGNIĘTO

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/16/2017/RPOWZ - ROZSTRZYGNIĘTO

W związku z postępowaniem w trybie zapytania ofertowego nr ZO/106/2017/RPOWZ związanego z usługą tłumaczeń ustnych z języka polskiego na język angielski oraz angielskiego na język polski wraz z wynajmem sprzętu do tłumaczeń ustnych, podczas konferencji dn.20.09.2017r, która jest przedmiotem projektu nr RPZP.01.15.00-32-0008/16 pn. „Biznesowy Event Morski” jako inicjatywa wspierająca rozwój branży morskiej w regionie”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, osi priorytetowej 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działania 1.15 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości, najwyższą liczbę punktów otrzymała firma Impresariat zachodniopomorski Ludwik Czesław Kurek z siedzibą przy ul. Kamieńskiej 10, 70-848 Szczecin.

Pozostałym oferentom dziękujemy za zainteresowanie.

Niniejsze postępowanie prowadzone było zgodnie z zasadą konkurencyjności z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 pkt 8.).

Zespół ARMS Sp. z o. o.