ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/18/2017/RPOWZ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/18/2017/RPOWZ

W związku z realizacją projektu nr RPZP.01.15.00-32-0009/16 pn. „Which Way With IT?” jako inicjatywa wspierająca rozwój sektora technologii informatycznych w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, osi priorytetowej 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działania 1.15 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert cenowych wykonania usługi polegającej na wykreowaniu przestrzeni techniczno – logistycznej wydarzenia kooperacyjnego pn. „Which Way With IT?” organizowanego w  obiektach „Technopark Pomerania” w Szczecinie, w tym także dostosowanie infrastruktury budynku do osób niepełnosprawnych.

Szczegółowa treść Zapytania wraz z Formularzem zgłoszeniowym oraz  projektem Umowy z Wykonawcą w następujących załącznikach:

- Zapytanie ofertowe nr 18

- Formularz ofertowy

- Umowa wzór

Kompletne oferty należy przedstawiać do dnia 12 października 2017 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Panią Kamilą Marcinkiewicz pod numerem telefonu: 91 333 97 71 lub drogą mailową: k.marcinkiewicz@arms-szczecin.eu.