ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/18/2017/RPOWZ - rozstrzygnięto

W związku z realizacją Projektu nr RPZP.01.15.00-32-0009/16 dotyczącego „Organizacji wydarzenia kooperacyjnego pn. „Which Way With IT?” jako inicjatywy wspierającej rozwój sektora technologii informatycznych w regionie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, osi priorytetowej 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działania 1.15 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. wyłoniła Wykonawcę usługi polegającej na wykreowaniu przestrzeni techniczno-logistycznej wydarzenia kooperacyjnego pn. "Which Way With IT?” organizowanego w obiektach „Technopark Pomerania” w Szczecinie, w tym także dostosowanie infrastruktury budynku do osób niepełnosprawnych. Usługę wykona firma Karat Krzysztof Ratuszyński z siedzibą przy ul. Ruskiej 22/9, 70-132 Szczecin.

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu!