Poręczenia

Poręczenie jest jedną z form zabezpieczenia kredytu, przyjmującą postać umowy, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik owego zobowiązania nie wykonał.

Umowa poręczenia jest zatem rodzajem umowy cywilnoprawnej, w której poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela do dokonania zapłaty za zobowiązanie dłużnika, gdyby on sam tego zobowiązania nie wykonał. W ten sposób poręczyciel zostaje obarczony osobistą odpowiedzialnością za dług.  Poręczenie powinno być złożone na piśmie, inaczej traci swoją ważność. Powinno również wskazywać jednoznacznie: osobę, za którą udzielono poręczenia; określony kredyt, którego dotyczy; bank, na rzecz którego udzielono tego poręczenia.

Przedmiotem poręczenia mogą być nie tylko zobowiązania pieniężne, ale także osobiste, odszkodowania itp. Poręczenie zawierane jest na określony czas i do określonej kwoty odpowiedzialności. W chwili wygaśnięcia długu głównego wygasa także poręczenie.