Poręczenia

Umowa poręczenia to umowa cywilnoprawna, w której poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela do dokonania zapłaty za zobowiązanie dłużnika gdyby on sam tego zobowiązania nie wykonał. Umowa ta może być warunkowa, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Przedmiotem poręczenia mogą być nie tylko zobowiązania pieniężne, ale także osobiste, odszkodowania itp. Poręczenie zawierane jest na określony czas i do określonej kwoty odpowiedzialnośc. W chwili wygaśnięcia długu głównego wygasa także poręczenie.