Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące form wsparcia oraz poręczeń kredytowych.

Aby ułatwić Państwu decyzję o podjęciu współpracy z Agencją Rozwoju Metropolii Szczecińskiej, a także przybliżyć zagadnienie poręczeń kredytowych przedstawiamy poniżej kilka najczęściej zadawanych przez Przedsiębiorców pytań. Jeżeli nie znajdziecie Państwo poszukiwanych odpowiedzi zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, a także pod numerem telefonu: 664 012 324.

Czy poręczenie w ramach Inicjatywy Jeremie to dotacja unijna?

Nie. Poręczenie jest instrumentem, który zabezpiecza kredyt bankowy lub pożyczkę udzieloną na warunkach rynkowych. Pozwala więc często na podniesienie zdolności kredytowej, obniżenie ryzyka dla banku. Stanowi alternatywę dla Przedsiębiorców, któzy dysponują majątkiem, ale nie chcą go obciążać lub dla Przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w biznesie, którzy jeszcze nie mają historii kredytowej i są w fazie inwestycji. Poręczenie jest natomiast DARMOWE w związku z pochodzeniem środków - Inicjatywa Jeremie.

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to najprostsza forma pomocy publicznej. Udzielając Beneficjentowi poręczenia kredytowego ARMS Sp. z o.o. zabezpiecza transakcję na wypadek braku spłaty, tym samym, w związku z niską lub zerową marżą ARMS Sp. z o.o. ma obowiązek wydania Przedsiębiorcy Zaświadczenia o pomocy de minimis, jakiej w ten sposób udzielił. Zaświadczenie określa wartość pomocy oszacowaną na podstawie wskaźników wyrażoną w PLN oraz EUR ponieważ każdy Przedsiębiorca posiada odgórny limit wykorzystania w ciągu trzech lat obrotowych wynoszący 200 tys. EUR brutto. Jako Instytucja udzielająca pomocy ciąży na nas obowiązek weryfikacji potencjalnego Poręczeniobiorcy pod kątem dotychczas uzyskanej pomocy w celu wykluczenia możliwości przekroczenia wspomnianego limitu. Beneficjent ma obowiązek przedłożyć uzsykane zaświadczenia o pomocy de minis w trakcie udostępniania dokumentacji potrzebnej do analizy, ale także ma obowiązek wykazać pomoc uzyskaną od ARMS Sp. z o.o. w przypadku starania się o kolejne środki udzielane także na zasadach de minimis.

Czy poręczenie w ramach Inicjatywy Jeremie może być łączone z innymi środkami UE

Niestety nie. Poręczenia kredytowe w ramach Inicjatywy mogą zabezpieczać wyłącznie środki kredytowe udzielone na warunkach rynkowych. Nie wolno łączyć tej formy wsparcia z np. dotacjami czy pożyczkami w ramach środków UE.

Chcę założyć firmę, czy mogę skorzystać z poręczenia Funduszu?

Oczywiście że tak. Tzw. start-upy czyli Firmy rozpoczynające swoją przygodę z biznesem mogą starać się o udzielenie kredytu poręczeonego w ramach środków Jeremie lub środków własnych Funduszu. Muszą jednak zarejestrować swoją działalność i uzyskać odpowiednie wpisy do rejestrów. Brak hisotrii kredytowej czy też doświadczenia nie dyskwalifikuje Przedsiębiorcy. Należy jednak liczyć się z wnikliwą analizą wniosku, dokumentów, a przede wszystkim Biznes Planu zarówno przez Bank jak i przez ARMS Sp. z o.o.

Kto nie może skorzystać z poręczenia?

Z poręczenia udzielanego przez Agencję Rozowju Metrpolii Szczecińskiej Sp. z o.o. nie mogą skorzystać m.in. Przesiębiorcy prowadzący działalność/posiadający siedzibę i oddział poza Gminą Miasto Szczecin i Gminami ościennymi. Nie mogą się o nie starać także rolnicy oraz Przedsiębiorstwa zakwalifikowane jako "duże" czyli poza sektem MŚP (mikro, mały, średni w rozumieniu przepisów załącznika I do Rozporządzenia Komisji  (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) oraz Przedsiębiorcy posiadający zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych.

W przypadku Jeremie w ramach de minimis wykluczeni są m.in. Przedsiębiorcy:

 • działający w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objęci rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,
 • zajmujący się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej;
 • prowadzący działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzenia do obrotu rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom tych produktów;
 • pomoc udzielana na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z taką działalnością,
 • pomoc uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy;
 • posiadający zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych;
 • znajdujący się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;
 • w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu wytycznych wspólnotowych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, że na organizacji;
 • na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 • należący do sektora: rybołówstwa, rolnictwa, akwakultury lub wydobycia węgla, jak też kredyt nie będzie przeznaczony na zakupu pojazdu do transportu drogowego w przedsiębiorstwie sektora transportowego;
 • wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Dlaczego poręczenie ARMS Sp. z o.o. jest korzystniejsze niż inne formy zabezpieczeń?
 • Poręczenie w ramach środków Jeremie udzielane przez Agencję Rozowju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. jest całkowicie bezpłatne.
 • Opracowanie dokumentów i finalizacja umów odbywa się zwyczajowo po 3-4 dniach roboczych od chwili otrzymania kompletu dokumentów z banku.
 • Istnieje możliwość uzyskania informacji oraz porady na temat możliwych instrumentów finansowych, a także pomocy przy wypełnianiu wniosków czy dokumentów.
 • Pracownicy Funduszu każdorazowo są obecni podczas podpisywania przez Klienta umów kredytowych oraz umów o udzielenie poręczenia, tym samym udzielając odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania podczas finalizacji procesu.