Wsparcie dla biznesu

Spółka aktywnie wspiera wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, których realizacja może mieć w przyszłości pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy regionu. W tym celu stworzono punkt konsultacyjno-doradczy, w ramach którego osoby noszące się z zamiarem powzięcia inwestycji bądź rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, mogą otrzymać kompleksową poradę z zakresu:

 • środków pomocowych dla przedsiębiorców,
 • wsparcia rynku pracy,
 • szkoleń i seminariów biznesowych,
 • wsparcia doradczego przy wypełnianiu wniosków aplikacyjnych o dotację i refundację w ramach środków  unijnych oraz Funduszu Pracy, 
 • wsparcia doradczego w zakresie zakładania własnej firmy,
 • organizacji wydarzeń związanych z promowaniem lokalnej przedsiębiorczości.

Pytania i odpowiedzi:

1) Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą. Jak mogę ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby poniżej 30 roku życia

Pozyskanie środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest możliwe w formie dotacji w ramach I części Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie może zostać udzielone, bowiem w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy dla młodych. Aby móc ubiegać się o niniejszą dotację trzeba jednak, obok kryterium wiekowego spełnić trzy warunki, tj.:

 • być bezrobotnym lub biernym zawodowo;
 • nie uczestniczyć w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
 • nie uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Spełniając wskazane przesłanki, istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej, wnioskując o wsparcie zarówno, jako osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy (w ramach środków z Działania 1.1. w Programie Wiedza Edukacja Rozwój), jak i jako osoba pozostająca bez zatrudnienia, lecz nie zarejestrowana (fundusze z Działania 1.2 POWER).

Wsparcie w zakresie założenia firmy PUP obejmuje:

 • udzielenie dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa (w maksymalnej wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, więc obecnie wynosi ok. 23 tys. zł)
 • wsparcie pomostowe (czyli środki na stałe, bieżące wydatki w pierwszym okresie działania firmy)

Osoby powyżej 30 roku życia

Środki dla osób powyżej 30 roku życia będą przyznawane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w postaci dotacji (bezzwrotnych) praz pożyczek (zwrotnych) na założenie działalności gospodarczej.

Dotacje będą przyznawane osobom niepracującym i należącym di grupy osób mających trudności na rynku pracy (szczególnie osoby po 50 roku życia, niepełnosprawne, bez kwalifikacjo zawodowych, długotrwale bezrobotne, kobiety).

W pozostałych przypadkach będą przyznawane pożyczki na założenie firmy na preferencyjnych warunkach. 

Elementem wspomagającym będzie możliwość uzyskania wsparcia w postaci kursów z zakresu podstaw organizacyjnych przedsiębiorczości.

Inne możliwości

Bank Gospodarstwa Krajowego wychodzi z inicjatywą do osób niepracujących, które nie prowadziły wcześniej własnej firmy oferując pożyczki w programie „pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie”. Program jest finansowany ze źródeł krajowych, a koordynowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Funduszami dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który wybrał już pośredników finansowych w całym kraju.

Wsparcie w ramach projekty jest możliwe dla osób, ktre nie posiadają zatrydnienia i nie wykonują innej pracy zarobkowej oraz są:

 • studentami ostatniego roku studiów wyższych lub
 • absolwentami szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo
 • zarejestrowanymi bezrobotnymi

Aktualna możliwa wartość pożyczki do 83 629,80 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oprocentowanie zostało określone w skali roku na poziomie 0,44%, wysokość oprocentowania 1/4 stopy redyskonta weksli NBP. Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 7 lat. W celu zabezpieczenia spłaty pożyczkobiorca zobowiązany jest przedłożyć weksel własny, poręczenie osoby fizycznej lub inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę i pozytywnie ocenione przez pośredników finansowych.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

2) Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie na rozwój prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej?

Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej może być wsparty w ramach funduszy pożyczkowych i inicjatywy wspólnotowej JEREMIE. Ponadto przedsiębiorca chcący rozszerzyć działalność gospodarczą bądź wdrożyć inwestycje umożliwiającą wprowadzenie innowacyjnych produktów lub usług, będzie mógł wystąpić o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Środki dla przedsiębiorców będą mogły być przeznaczone na wydatki związane z rozszerzaniem działalności gospodarczej, z inwestycjami umożliwiającymi wprowadzenie nowych produktów bądź nowych usług. Warto w tym miejscu dodać, że nowy okres programowania jest nastawiony na wspieranie nowatorskich rozwiązań. Tym samym przedsiębiorca będzie mógł sfinansować swoją aktywność badawczo-rozwojową w szczególności tą, która wspiera wdrożenie regionalnych i inteligentnych specjalizacji. Tym samym do grupy zadań kwalifikujących się do refundacji można, zatem zaliczyć między innymi:

 • Prace budowlane w szczególności te, które tworzą lub rozwijają infrastrukturę B+R
 • w przedsiębiorstwie
 • Zakup sprzętów, maszyn i innych środków trwałych
 • Zakup usług
 • Promocję realizowanego projektu
 • Prowadzenie badań naukowych, przemysłowych lub prac rozwojowych wraz
 • z przygotowaniem ich do wdrożenia w działalności gospodarczej
 • wprowadzenie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania relacjami
 • z klientem, itp.,
 • rozwój e-handlu,
 • wprowadzanie i rozwój e-usług świadczonych przez firmy,
 • rozwiązania elektroniczne łączące biznes (typu B2B).

Inne możliwości:

Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem pośredników finansowych stwożył możliwość uzyskania pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Aktualna możliwa wartość pożyczki: do 25 088,94 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Oprocentowanie: 0,44% w skali roku; wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP. Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania. Okres spłaty został ustalony na 3 lata. W celu zabezpieczenia spłaty pożyczkobiorca przedkłada weksel własny pożyczkobiorcy lub poręczenie osoby fizycznej. W zależności od oceny pośrednika finansowego poręczycielem może być ta sama osoba fizyczna, która poręczyła spłatę pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej (lub inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę, które podlegać będzie ocenie pośrednika finansowego). W przypadku beneficjentów Programu innych niż osoby fizyczne, zabezpieczenie spłaty pożyczki ustalane jest indywidualnie dla każdej transakcji, na podstawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu ubiegającego się o pożyczkę oraz
w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

3) Czy mogę starać się o refundację wydatków, które ponosiłem w związku z projektem zakończonym w 2014 roku?

Jeśli inwestycja została już w pełni zrealizowana, to nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w  postaci refundacji poniesionych wydatków. Fundusze Europejskie nie mogą bowiem finansować inwestycji już zakończonych. Mówi o tym art. 65. Rozporządzenia nr 1303/2013 (tzw. rozporządzenie ogólne, wskazujące zasady wdrażania funduszy europejskich
w latach 2014 – 2020):

4) Co należy zrobić by założyć własny biznes?

Zakładanie indywidualnej działalności gospodarczej:

Aby założyć Indywidualną działalność gospodarczą należy udać się do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy właściwego dla miejsca zamieszkania podmiotu. Tam należy wypełnić i złożyć wniosek będący podstawą do uzyskania wpisu w ewidencji działalność gospodarczej. Identyczna procedura dotyczy wspólników spółek cywilnych (gdyż są to dwie indywidualne działalności współpracujące ze sobą w zakresie osiągnięcia określonego celu). W tym samym miejscu należy także złożyć wniosek o wpis do REGON. Urząd gminy doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Kolejnym krokiem będzie dokonanie rejestracji w instytucjach takich jak: ZUS (w celu rejestracji płatnika składek emerytalnej, rentowej, wypadkowej, zdrowotnej, Funduszu Pracy) Urząd Skarbowy (w celu złożenia formularzy NIP i VAT). Aby jednak tego dokonać, na wstępie należy pomyśleć o założeniu konta bankowego, właściwego dla przedsiębiorcy oraz opcjonalnie wyrobienia pieczęci firmowej. Ponadto, jeśli zakładana firma będzie zatrudniać pracowników należy zawiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy (PIP) oraz wojewódzką lub powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną (Sanepid). Ostatnim krokiem jest wystąpienie o koncesje i pozwolenia jeśli planowana działalność tego wymaga.
 

Rejestracja spółek osobowych i kapitałowych

Proces zakładania spółki osobowej rozpoczyna się u notariusza gdzie składa się wzory podpisów. Umowa spółek osobowych nie wymaga aktu notarialnego. Natomiast wspólnicy spółek kapitałowych muszą zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego. Następnym etapem jest złożenie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, który należy przedłożyć na urzędowym formularzu w Sądzie Wniosek składamy na urzędowym formularzu w odpowiednim sądzie rejestrowym. Następnie należy uiścić opłatę sądową związaną z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Następnie należy uzyskać w urzędzie statystycznym nr REGON. W dalszej kolejności należy w urzędzie podatkowym uzyskać nr NIP i zarejestrować spółkę, jako płatnika podatku VAT. Spółka musi założyć także konto bankowe.

 Przykładowe wymagane załączniki:

 • umowa spółki
 • pełna lista wspólników spółki
 • oświadczenie o wniesieniu przez wszystkich członków zarządu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki
 • wzory podpisów wszystkich uprawnionych do reprezentowania spółki (poświadczone przez notariusza)
 • uchwałę o powołaniu członków organów spółki

Koszty założenia działalności

1. Koszty założenia indywidualnej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej:

 • rejestracja vat 170,00zł,

2. Koszty założenia spółek osobowych i kapitałowych podlegających rejestracji w KRS:

 • umowa spółki w formie aktu notarialnego i podatek PCC (od minimalnego kapitału) ok. 1500,00 zł,
 • wpis do KRS 1000,00 zł,
 • ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym 500,00 zł,
 • rejestracja vat 170,00 zł,

Razem ok. 3170,00 zł

5) Na jakie wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie mogę liczyć chcąc założyć własną działalność gospodarczą?

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie większej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia tj. około 23 tys. zł.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Przedmiotem niniejszego wsparcia mogą być koszty np. pomocy prawnej, konsultacji, doradztwa a także wydatków związanych z rozpoczęciem własnego biznesu. Aby jednak móc ubiegać się
o dotację należy spełniać następujące warunki:  

 • W okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy wnioskodawca był aktywny zawodowo i osiągał z tego tytułu wynagrodzenie, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przez okres 365 dni,
 • Wnioskodawca stracił pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy i widnieje w rejestrze bezrobotnych prowadzonym przez powiatowy urząd pracy (bez możliwości korzystania z zasiłków dla osób bezrobotnych) lub być absolwentem centrum integracji społecznej albo absolwentem klubu integracji społecznej.;
 • W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, wnioskodawca nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych a także udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 • Wnioskodawca przed podjęciem czynności związanych z ubieganiem się o wsparcie na własną działalność gospodarczą, nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach  w ramach Programu Aktywizacja i Integracja lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 • Wnioskodawca będący osoba bezrobotną, po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie;
 • Wnioskodawca dotychczas nie otrzymał z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • W okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, wnioskodawca nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania wpisu - oświadczy o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem, co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających  dzień złożenia wniosku;
 • W okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku, Wnioskodawca nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • Wnioskodawca nie starał się o przyznanie przedmiotowego wsparcia w innym Powiatowym Urzędzie Pracy;

Po otrzymaniu dotacji Beneficjent środków będziesz musiał założyć własną działalność gospodarczą (w terminie wskazanym w umowie), a otrzymane środki wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem. Będzie także zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o jej zawieszenie. Na udokumentowanie i rozliczenie poniesionych wydatków Beneficjent ma 2 miesiące od dnia podjęcia działalności. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub naruszenia warunków umowy w zakresie przyznania środków, Beneficjent będzie zobowiązany zwrócić otrzymane środki wraz z odsetkami zwrócić w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

6) Na jakie wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie mogę liczyć będąc przedsiębiorcą?

Wszelka pomoc skierowana przez PUP Szczecin do pracodawców wiąże się z zatrudnieniem osoby bezrobotnej (Pracodawca składa wniosek do PUP, zatrudnia osobę skierowaną przez PUP i pracodawca otrzymuje zwrot poniesionych kosztów).

Dofinansowanie do wynagrodzeń

1. Prace interwencyjne - refundacja części wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości uprzednio uzgodnionej nie przekraczającej kwoty zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia (tj. ok. wynagrodzenie od 100% do 125% minimalnego wynagrodzenia -  650,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne liczonej od refundowanej kwoty max 740 zł lub wynagrodzenie powyżej 125% minimalnego wynagrodzenia – max 790,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne liczonej od refundowanej kwoty max 940 zł. (otrzymuje pracodawca). Wysokość dofinansowania 50% lub 80% minimalnego wynagrodzenia.

Okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych:

 • 9 miesięcy – 6 miesięcy refundacji (co miesiąc) + 3 miesiące zatrudnienia bez refundacji,
 • 15 miesięcy – 12 miesięcy refundacji (co drugi miesiąc) + 3 miesiące zatrudnienia bez refundacji,
 • 18 miesięcy – 12 miesięcy refundacji (co miesiąc) + 6 miesięcy zatrudnienia bez refundacji,
 • 24 miesiące - 12 miesięcy refundacji (co drugi miesiąc) + 6 miesiące zatrudnienia bez refundacji.

Dla osób powyżej 50 roku życia

 • 30 miesięcy – 24 miesiące refundacji (co miesiąc) + 6 miesięcy zatrudnienia bez refundacji,
 • 54 miesiące – 48 miesięcy refundacji (co miesiąc) + 6 miesięcy zatrudnienia bez refundacji.

2. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia
Wsparcie nie może przekraczać kwoty stanowiącej połowę minimalnego wynagrodzenia (tj. 925 zł.);

Okres zatrudnienia w ramach wsparcia:

Dla osób w wieku od 50 do 60 lat:

 • 18 miesięcy –  12 m-cy refundacji (co miesiąc) + 6 miesięcy zatrudnienia bez dofinansowania;

Dla osób powyżej 60 roku życia:

 • 36 miesięcy – 24 miesiące refundacji (co miesiąc) + 12 miesięcy zatrudnienia bez dofinansowania;

3. Refundacja składek ZUS za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia. Niniejsze wsparcie może mieć miejsce jedynie wtedy gdy praca, która podejmuje bezrobotny u przedsiębiorcy jest jego pierwszą aktywnością zawodową. Tu także wymagany jest minimalny okres zatrudnienia, który wynosi 18 miesięcy, z czego 12 miesięcy przedmiotowego czasu podlega refundacji a pozostałe 6 miesięcy jest całkowitym kosztem przedsiębiorcy.

4. Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie w pełnym wymiarze czasu pracy – tj. 925 zł.

5. Zwrot składek na ubezpieczenie społeczne w formie jednorazowej refundacji w wysokości maksymalnie około 5000 zł.

6. Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego do 30 roku życia.

Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy jest utrzymanie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja, a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez kolejne 12 miesięcy. Łączny okres zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia wynosi 24 miesiące. O refundację nie mogą ubiegać się pracodawcy lub przedsiębiorcy, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Zakup sprzętu - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – nowe stanowisko pracy w firmie istniejącej na rynku, co najmniej 6 miesięcy.

W tym zakresie przedsiębiorca może uzyskać zwrot kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości 6 – krotności przeciętnego wynagrodzenia na 1 stanowisko – tj. około 23 tys. zł. Środki te są bezzwrotne, jeżeli pracodawca utrzyma refundowane stanowisko pracy przez okres, co najmniej 24 miesięcy. Warunkiem otrzymania refundacji jest prowadzenie działalności gospodarczej, co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Zobacz również:

Prowadzenie Działalności Gospodarczej

Proces inwestycyjny