ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/07/2017/RPOWZ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/07/2017/RPOWZ

W związku z realizacją projektu nr RPZP.01.15.00-32-0008/16 pn. „Biznesowy Event Morski” jako inicjatywa wspierająca rozwój branży morskiej w regionie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, osi priorytetowej 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działania 1.15 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. zaprasza do udziału w postępowaniu poprzez przedstawienie oferty dotyczącej przygotowania i produkcji spotu reklamowego, będącego elementem Kampanii reklamowej promującej wydarzenie „Biznesowy Event Morski”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym.

CPV: 92111210-7 Produkcja filmów informacyjnych

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 pkt 8.).

Oferty należy składać do dn. 24 lipca 2016 r. w siedzibie ARMS Sp. z o.o. przy ul. Niemierzyńskiej 17a; 71-441 Szczecin ("Oferta na przygotowanie spotu reklamowego promującego wydarzenie Biznesowy Event Morski”), lub drogą mailową na adres sekretariat@arms-szczecin.eu. W temacie wiadomości należy wpisać „Oferta na przygotowanie spotu reklamowego promującego wydarzenie Biznesowy Event Morski”