Poręczenie gwarancji bankowej

Co to jest gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa jest zabezpieczeniem ustanowionym na piśmie, na mocy, którego Bank (jako gwarant) zobowiązuje się spełnić świadczenie na rzecz beneficjenta gwarancji, w przypadku gdy Wykonawca (zleceniodawca gwarancji), nie wykona zobowiązania w terminie określonym w umowie.

Jaką rolę pełni poręczenie gwarancji bankowej?

Przed wydaniem gwarancji bankowej Bank musi zweryfikować sytuację ekonomiczno - finansową Przedsiębiorcy. Jest to łatwiejsze wówczas, kiedy  gwarancja bankowa wydawana jest podmiotom, posiadającym już rachunek bankowy w danym banku, a jego pozycja znana jest instytucji finansowej.  Bank upewnia się, iż w przypadku wypłaty roszczenia, Przedsiębiorca będzie w stanie regulować zobowiązanie wobec Banku. W celu zabezpieczenia transakcji Bank wymaga od Klienta sposobu pokrycia ewentualnego zobowiązania, proporcjonalnie do wysokości ryzyka ponoszonego przez Bank.

Jednym z rozwiązań jest oferowane przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. poręczenie gwarancji bankowej, dzięki czemu Zleceniodawca gwarancji ma możliwość zabezpieczenia swoich zobowiązań wobec Beneficjenta.

Co można zabezpieczyć?

Z uwagi na różnorodną ofertę banków, Klient ma możliwość zabezpieczenia swoich interesów. Przykładem jest np.: gwarancja zapłaty za dostarczone towary, gwarancja zapłaty za wykonanie usługi, gwarancja należytego wykonania umowy, a także gwarancja zwrotu zaliczki, umów przetargowych, zapłaty czynszu, zapłaty rat leasingowych, czy spłaty kredytu lub innych. Praktycznie w każdym przypadku można zabezpieczyć się przed ryzykiem handlowym.

Czy łatwe jest uzyskanie gwarancji bankowej?

Zabezpieczenie wymaga wizyty w Bbanku i złożenia odpowiedniego wniosku, w tym wypadku zlecenia i innych wymaganych przez Bank dokumentów (np. umowy handlowej, czy kontraktu).

Uzyskanie gwarancji bankowej jest dla Banku bardziej ryzykowne niż udzielenie finansowania w formie np. kredytu. Stąd też zachodzi potrzeba dokładniejszego przeanalizowania struktury i kondycji Przedsiębiorcy. Ponadto, na decyzję ma także wpływ uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia, np. hipotecznego, czy poręczenia osób trzecich.  

Procedura uzyskania poręczenia gwarancji jest dla Przedsiębiorcy prawie nieodczuwalna, za wyjątkiem złożenia wniosku, a w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji - podpisania Umowy o udzielenie poręczenia gwarancji bankowej.

Jak wygląda procedura?

Przedsiębiorca składa wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją do Banku, proponując zabezpieczenie w formie poręczenia ARMS Sp. z o.o. Dokumentacja, analogicznie jak w przypadku zwykłych poręczeń kredytowych, jest przekazywana przez Bank do Funduszu i analizowana pod kątem ryzyka. W przypadku decyzji pozytywnej podpisanie umów pomiędzy Klientem a Bankiem oraz Klientem a ARMS Sp. z o. o. odbywa się zwyczajowo w placówce Banku.

 

Jakie są konsekwencje zrealizowania gwarancji przez Bank?

Jeżeli Przedsiębiorca nie wywiąże się z umowy/kontraktu, Bank będzie zmuszony do zrealizowania wypłaty kwoty objętej gwarancją na rzecz Wierzyciela. W przypadku wypełnienia wymaganych kwestii formalnych oraz prawnych, ARMS Sp. z o.o. pokrywa kwotę zobowiązania względem Wierzyciela (dokonuje wypłaty poręczenia), tym samym dochodząc od Przedsiębiorcy spłaty powstałego zobowiązania wobec ARMS Sp. z o. o.

Ile kosztuje zabezpieczenie interesów?

W przypadku Banku, koszty mogą obejmować między innymi prowizję za wydanie gwarancji bankowej i opłatę za rozpatrzenie wniosku. W przypadku poręczenia gwarancji bankowej przez ARMS Sp. z o. o. koszty będą dotyczyły prowizji za udzielenie poręczenia, której wysokość uzależniona jest od poziomu ryzyka transakcji oraz opłaty za złożenie wniosku.

 

Materiały do pobrania
Wniosek o gwarancję