Poręczenie zapłaty wadium

Kto może być beneficjentem poręczenia wadialnego?

Poręczenia wadialne skierowane są wyłącznie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,  jako forma wniesienia wadium w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem udzielenia poręczenia wadialnego, realizowanego przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o. jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców, poprzez  zabezpieczenie wadium przystępującego do przetargu przedsiębiorcy

Jakie są zasady udzielenia poręczenia wadialnego?

Poręczenia wadialne udzielane przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. wymaga złożenia wniosku przez Zobowiązanego.

Przedmiotem poręczenia jest zabezpieczenie zapłaty wadium, od którego wniesienia Zamawiający uzależnia dopuszczenie Zobowiązanego do udziału w postępowaniu przetargowym.

Poręczenia zapłaty wadium są udzielane w ramach pakietu wadialnego, który może składać się z wielu mniejszych poręczeń wadialnych wystawianych w trakcie obowiązywania pakietu przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. na zlecenie Zobowiązanego, na warunkach i do kwot określonych w Regulaminie udzielania poręczeń wadialnych, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia Zobowiązanego w przetargach publicznych.

Kim są podmioty, za których zobowiązania udziela się poręczeń?

Zobowiązanymi mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

  • są mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorcami
  • mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego
  • nie są przedsiębiorcą, będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej
  • są osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowaną, posiadającą siedzibę lub prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego
  • nie posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych
  • nie pozostają pod zarządem komisarycznym, nie znajdują się w likwidacji, ani w toku postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego
  • w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – poręczeniobiorca wadialny nie może być prawomocnie skazany wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstw skarbowych albo innych przestępstw związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
  • w przypadku przedsiębiorcy nie będącego osobą fizyczną – wykaże, że żadna z osób będących członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstw skarbowych albo innych przestępstw związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
  • nie znajdują się w okresie restrukturyzacji, przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej

Jakie są warunki udzielenia poręczenia?

Poręczenie wadialne w pierwszej kolejności udzielane są Klientom, którzy są zarejestrowani, posiadają siedzibę lub prowadzą stale działalność gospodarczą na terenie Miasta Szczecin bądź w gminach bezpośrednio graniczących tj. Police, Dobra, Kołbaskowo, Gryfino, Stare Czarnowo, Kobylanka, Goleniów.

W przypadku wystąpienia nadwyżki zdolności poręczeniowej Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o.  może udzielić poręczenia przedsiębiorcom zarejestrowanym, posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Poręczenia powiązane są z określonym Zamówieniem, ograniczone w czasie, jak i pod względem kwoty. Mogą być nim objęte tylko Zamówienia, związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Maksymalna kwota indywidualnego poręczenia udzielanego w ramach pakietu wadialnego wynosi 500.000,00 zł, jednak nie więcej niż 100% wartości wadium.

Maksymalna wartość poręczeń aktywnych udzielonych w ramach pakietu wadialnego, przypadających na jednego Zobowiązanego może wynosić 500.000,00 zł, chyba, że poręczenie przyczynia się do rozwoju Gminy Miasto Szczecin. Co istotne jeden Zobowiązany może w tym samym okresie posiadać tylko jeden pakiet wadialny udzielony przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej.

Jak wygląda procedura udzielenia poręczenia wadialnego?

Zobowiązany składa wniosek o udzielenie indywidualnego poręczenia w ramach pakietu wadialnego bezpośrednio w siedzibie Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. lub w formie przesyłki, pod adres siedziby Spółki. Wniosek powinien zawierać szczegółowe dane na temat przetargu, a w szczególności informację o Wnioskodawcy, informację o Zamawiającym, wartość wymaganego wadium, dane umożliwiające zidentyfikowanie przetargu.

Wniosek o udzielenie indywidualnego poręczenia w ramach pakietu wadialnego poddawany jest analizie, która trwa kilka dni roboczych, licząc od dnia wpływu kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Decyzja o przyznaniu pakietu wadialnego i ustanowieniu należytych zabezpieczeń podejmowana jest w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia wpływu kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Czy udzielenie poręczenia wadialnego jest bezpłatne?

Za przyznanie i/ lub udzielenie pakietu wadialnego Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. pobiera od Zobowiązanego należną prowizję w kwocie określonej w aktualnej Tabeli opłat i prowizji w dniu podpisania umowy.

Jak wygląda realizacja poręczenia zapłaty wadium?

Na skutek wystąpienia określonych okoliczności, wymienionych w Regulaminie udzielania poręczeń wadialnych Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. zapłaci za Zobowiązanego na rzecz Zamawiającego pełną sumę poręczonego przez siebie wadium.

Zobowiązany zwraca Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. równowartość wadium, które Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. wypłaciła za niego w wykonaniu udzielonego przez siebie poręczenia, wraz z maksymalnymi odsetkami ustawowymi,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.