Projekty

„Which Way With IT?” jako inicjatywa wspierająca rozwój sektora technologii informatycznych w regionie.


Cel projektu i planowane efekty:
Projekt zakładający organizację wydarzenia kooperacyjno-konferencyjnego o międzynarodowym charakterze pn. „Which Way With IT”, mającego na celu podnoszenie poziomu innowacyjnego i konkurencyjności gospodarki regionu. Inicjatywa zorientowana jest na rozwój i podkreślenie potencjału branży IT w regionie. Ponadto pozwoli na nawiązanie nowych kontaktów handlowych, wymianę doświadczeń i kooperację specjalistów z branży IT z przedstawicielami firm i instytucji, poszukujących innowacyjnych rozwiązań usprawniających ich aktywność zawodową. 
Wartość projektu: 240 120,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 85% kosztów kwalifikowanych
Projekt realizowany ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

 

„Biznesowy Event Morski” jako inicjatywa wspierająca rozwój branży morskiej w regionie


 


Cel projektu i planowane efekty:
Projekt polegający na organizacji wydarzenia biznesowego, którego celem będzie wsparcie branży morskiej w szerokim tego słowa znaczeniu. Przedsięwzięcie będzie łączyło ze sobą komponenty konferencji branżowej, giełdy kooperacyjnej oraz targów wspartych elementami rekreacji. Stanie się platformą umożliwiającą osobiste nawiązanie nowych, znaczących kontaktów biznesowych bądź umocnienie partnerskich relacji pomiędzy stronami, w tym także z przedstawicielami rządu, władz samorządowych, instytucji otoczenia biznesu czy delegatami uczelni wyższych. 
Wartość projektu: 217 350,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 85% kosztów kwalifikowanych
Strona WWW Projektu: http://www.bem.szczecin.pl/
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.