W ramach środków własnych

 

Przedsiębiorco, rozwijaj się dzięki naszym poręczeniom!

Poręczenia kredytów i pożyczek ze środków własnych

Poręczenie jest jedną z form zabezpieczenia kredytu, przyjmującą postać umowy, na mocy której poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik owego zobowiązania nie wykonał.

Umowa poręczenia jest zatem rodzajem umowy cywilnoprawnej, w której poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela do dokonania zapłaty za zobowiązanie dłużnika, gdyby on sam tego zobowiązania nie wykonał. W ten sposób poręczyciel zostaje obarczony osobistą odpowiedzialnością za dług.  Poręczenie powinno być złożone na piśmie, inaczej traci swoją ważność. Powinno również wskazywać jednoznacznie: osobę, za którą udzielono poręczenia; określony kredyt, którego dotyczy; bank, na rzecz którego udzielono tego poręczenia.

Przedmiotem poręczenia mogą być nie tylko zobowiązania pieniężne, ale także osobiste, odszkodowania itp. Poręczenie zawierane jest na określony czas i do określonej kwoty odpowiedzialności. W chwili wygaśnięcia długu głównego wygasa także poręczenie.

Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. udziela poręczeń na zobowiązania  kredytowe oraz pożyczek, w szczególności:

 • kredytów obrotowych
 • pożyczki obrotowych
 • kredytów inwestycyjnych
 • pożyczek inwestycyjnych

 

Kto może być beneficjentem poręczenia?

Klientem Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. może być przedsiębiorca, spełniający jednocześnie wszystkie poniższe warunki:

 • jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą
 • nie jest przedsiębiorcą, będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej
 • jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowaną, posiadającą siedzibę lub prowadzącą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych
 • nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, ani nie znajdujące się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego
 • w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – nie został prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowego albo innych przestępstw związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
 • w przypadku przedsiębiorcy nie będącego osobą fizyczną – wykaże, że żadna z osób będących członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie została prawomocnie skazana za przestępstwa wymienione powyżej
 • nie znajduje się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej

Poręczenia w pierwszej kolejności udzielane są Klientom, którzy są zarejestrowani, posiadają siedzibę lub prowadzą stale działalność gospodarczą na terenie miasta Szczecin bądź w gminach bezpośrednio graniczących tj. Police, Dobra , Kołbaskowo, Gryfino, Stare Czarnowo, Kobylanka, Goleniów. W przypadku wystąpienia nadwyżki zdolności poręczeniowej Fundusz może udzielić poręczenia Przedsiębiorcom zarejestrowanym, posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Poręczenia powiązane są z określonym kredytem lub pożyczką, ograniczone w czasie, jak i pod względem kwoty.

 
 
Jaka jest procedura udzielania poręczeń kredytów i pożyczek?

Poręczenia kredytów i pożyczek udzielane są przez Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o.  na podstawie pisemnego wniosku Klienta, złożonego bezpośrednio w siedzibie Spółki.

Wniosek o udzielenie poręczenia powinien w szczególności zawierać: kwotę zobowiązania oraz kwotę wnioskowanego poręczenia, cel, na jaki zostanie przeznaczony, propozycje form prawnego zabezpieczenia spłaty poręczenia oraz pozostałe wymagane dokumenty.

Agencję Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. udziela poręczeń przedsiębiorcom posiadającym zdolność kredytową. Zdolność kredytowa klienta jest oceniana poprzez dokonanie analizy jakościowej i ilościowej, na podstawie dokumentów załączonych przez do wniosku o kredyt lub pożyczkę.

 
 
Jakie są warunki udzielenia poręczenia?

 

Maksymalny poziom poręczenia wynosi 70,00% wnioskowanego kredytu lub pożyczki.

Minimalna kwota poręczenia wynosi 15.000,00 zł.

Poręczenie jest terminowe i udzielane na okres zgodny z okresem kredytowania (lub krótszym), powiększonym do 8 miesięcy włącznie.

 
 
Czy poręczenie kredytu lub pożyczki jest bezpłatne?

Za przyznanie i udzielenie poręczenia Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o. o. pobiera od poręczeniobiorcy należną prowizję w kwocie określonej w aktualnej Tabeli opłat i prowizji.

Schemat udzielania poręczenia