POWRÓT

Głowicka

28.04.23, 12:07
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

3035

Numer działki

14/38, 14/37, 14/36

Lokalizacja

Głowicka

Powierzchnia

7243m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

P.Z.6018.U, P.Z.9007.U oraz P.Z.9008.KD.Z.
Przeznaczenie terenu zgodnie z P.Z.9008.KD.Z. - droga publiczna - ulica zbiorcza z trasą tramwajową.
Przeznaczenie terenu zgodnie z P.Z.6018.U:

  1. Zabudowa usługowa,
  2. Zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokali mieszkalnych (z zastrzeżeniem:- zakazuje się lokalizacji lokali mieszkalnych w terenie położonym w odległości nie większej niż15 m od południowej i południowo-wschodniej granicy terenu elementarnego; - zakazuje się lokalizacji lokali mieszkalnych na dwóch pierwszych kondygnacjach nadziemnych)
  3. na terenie 3.U zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 100 m2;
  4. zakazuje się lokalizacji obiektów obsługi pojazdów;
  5. w terenach 3.U i 4.ZP dopuszcza się kontynuację dotychczasowego użytkowania terenu w formie ogrodów działkowych do czasu zmiany zagospodarowania na zgodne z ustaleniami niniejszego planu.


Przeznaczenie terenu zgodnie z P.Z.9007.U -usługi.
Szczegóły dotyczące m.in. ustaleń inżynieryjnych, ekologicznych, kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu, dostępne pod adresem:
https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/638_uchwala/638_P.Z.6018.U.pdf oraz https://geoportal.szczecin.eu/pliki/doc/632_uchwala/632_P.Z.9007.U.pdf

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu