POWRÓT

Osiedle Wielgowo-Sławociesze (Prawobrzeże) – gruntowa

06.04.23, 01:08
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

26

Numer działki

4012

Lokalizacja

Osiedle Wielgowo-Sławociesze (Prawobrzeże)

Powierzchnia

9420m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Na mocy uchwały Rady Miasta Szczecin nr XL/1089/22 z dnia 24 maja 2022 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wielgowo-Dunikowo 3" w Szczecinie.

Nieruchomość położona jest w peryferyjnej strefie zainwestowania miejskiego miasta Szczecina, w dzielnicy Osiedle Wielgowo-Sławociesze, w sąsiedztwie ulicy Tatarakowej, w otoczeniu terenów niezabudowanych i niezainwestowanych, stanowiących nieruchomości rolne, częściowo zagospodarowane oraz ogórdków działkowych ROD "Polana". Wielgowo stanowi peryferyjną dzielnicę miasta, charakteryzującą się zabudową w typie zabudowy podmiejskiej, z przewagą zabudowy jednorodzinnej. Na części powierzchni utrzymuje się produkcję rolniczą. Ochroną objęte są tereny leśne, zieleń urządzona i cieki wodne. Podstawowy kierunek rozwoju osiedla to jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa z dostosowaną do potrzeb infrastukturą techniczną. Jako funkcję uzupełniającą wprowadzono produkcję, usługi, składy na części terenu, pomiędzy ulicą Tatarakową i torami kolejowymi oraz na terenach inwestycyjnych w Dunikowie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Działka stanowi grunt rolny zapisany w ewidencji jako ŁV, teren płaski, niezagospodarowany, porośnięty drzewami i krzewami samosiewnymi oraz trawą. Działka ma kształt regularny, prostokątny, posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej. Działka nieuzbrojona.

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu