POWRÓT

Stary Szlak (Prawobrzeże) – gruntowa

06.04.23, 01:03
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

54,55,53

Numer działki

4117

Lokalizacja

Stary Szlak (Prawobrzeże)

Powierzchnia

25642m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Brak ustalonego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości położone w peryferyjnej strefie zainwestowania miejskiego miasta Szczecina, w dzielnicy Osiedle Wielgowo-Sławociesze, pomiędzy ulicą Stary Szlak i torami kolejowymi, w pobliżu autostrady A6, w otoczeniu terenów niezabudowanych i niezainwestowanych. Wielgowo stanowi peryferyjną dzielnicę miasta, charakteryzującą się zabudową w typie zabudowy podmiejskiej, z przewagą zabudowy jednorodzinnej. Na części powierzchni utrzymuje się produkcję rolniczą. Ochroną objęte są tereny leśne, zieleń urządzona i cieki wodne. Podstawowy kierunek rozwoju osiedla to jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa z dostosowaną do potrzeb infrastrukturą techniczną. Jako funkcję uzupełniającą wprowadzono produkcję, usługi, składy na części terenu, po przeciwnej stronie torów kolejowych na terenach inwestycyjnych w Dunikowie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Działki są usytuowane bezpośrednio przy ul. Stary Szlak i drodze gruntowej. Teren płaski, w części porośnięty trawą oraz drzewami i krzewami samosiewnymi, w części porośnięty zwartym drzewostanem mieszanym, z przewagą iglastego. Działki są nieuzbrojone, dojazd bezpośrednio z ulicy Stary Szlak.

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu