POWRÓT

Tatarakowa (Prawobrzeże) – gruntowa

06.04.23, 12:09
Rodzaj nieruchomości

23

Obręb

68/2, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 74/1

Numer działki

4012

Lokalizacja

Tatarakowa (Prawobrzeże)

Powierzchnia

10057m2

MAPA

Przeznaczenie (w myśl MPZP)

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XL/1089/22 z dnia 24 maja 2022r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ""Wielgowo-Dunikowo 3"" w Szczecinie
Grupa działek położonych w peryferyjnej strefie zainwestowania miejskiego miasta Szczecina, w dzielicy Osiedle Wielgowo-Sławociesze, w sąsiedztwie ulicy Tatarakowej, w otoczeniu terenów niezabudowanych i niezainwestowanych, stanowiących nieruchomości rolne, częściowo zagospodarowane oraz ogródków działkowych ROD ""Polana"". Wielgowo stanowi peryferyjną dzielnicę miasta, charakteryzującą się zabudową w typie zabudowy podmiejskiej z przewagą zabudowy jednorodzinnej. Na części powierzchni utrzymuje się produkcję rolniczą. Ochroną objęte są tereny leśne, zieleń urządzona i cieki wodne. Podstawowy kierunek rozwoju osiedla to jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa z dopasowaną do potrzeb infrastrukturą techniczną. Jako funkcję uzupełniającą wprowadzono produkcję, usługi, składy na części terenu, pomiędzy ulicą Tatarakową i torami kolejowymi oraz na terenach inwestycyjnych w Dunikowie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną.

KONTAKT:

Joanna Roznerska - Specjalista ds. nieruchomości i dzierżaw
tel.: 91 333 97 67, 882 070 000
e-mail: j.roznerska@arms-szczecin.eu